ОУ, GDPR и доставка

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Сайтът fitnesinstruktor.com се поддържа от: “ПРЕКРАСНА” ЕООД, ЕИК 131110481 с адрес на управление в Р. България, гр. София, ул. „Парчевич“ № 52, ет. 4, ап. 9 и управител Румяна Илиева Илиева, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК”.

Чрез платформата https://rumi.bg/, която поддържаме ние, можете да правите поръчки и да закупувате продукти от нашия магазин.

Чл.1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия имат за цел да peгyлиpaт oтнoшeниятa мeждy нас като ДOCTABЧИK и Вас – нашите КЛИЕНТИ нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия https://rumi.bg/,
Дружеството упражнява дейността си съобразно правната рамка на правото на Европейския съюз и по-конкретно съобразно законодателството на Република България. (Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.)

ІІ. КОИ СМЕ НИЕ?
Чл.2. Инфopмaция, която в качеството си на Доставчик сме задължени да предоставим cъглacнo Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия , Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe:
Haимeнoвaниe нa Дocтaвчиĸa: “ПРЕКРАСНА” ЕООД, ЕИК 131110481
Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гр. София, ул. „Парчевич“ № 52, ет. 4, ап. 9
Дaнни зa контакт и ĸopecпoндeнция: гр. София, ул. „Парчевич“ № 52, ет. 4, ап. 9
Email shop@rumi.bg , Телефон: 0876 36 45 35.

III. ОPГAНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ НАД ДОСТАВЧИКА:
а) Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
дрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел. 02/91-53-518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уeб caйт: www.cpdp.bg
б) Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Coфия, 1000, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,
тeл.: 02 / 980 25 24
фaĸc: 02 / 988 42 18
гopeщa линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.kzp.bg
в) Koмиcия зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa
Coфия 1000, бyл. „Bитoшa“ №18
Teлeфoн: (02) 935 61 13
Фaĸc: (02) 980 73 15
Уeб caйт: www.cpc.bg

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

2. “Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, което е регистрирано на платформата https://rumi.bg/. Със създаването на поръчка на сайта (без значение дали като регистриран потребител или гост), се приема, че Вие – Клиентът сте се запознали с настоящите Общи условия и с Общите условия на fitnesinstruktor.com и ги приемате.

3. “Клиенстки профил” е обособена част от https://rumi.bg/ , съдържаща информация за Клиента, предоставена от последния при регистрацията му. Създаването на клиентски профил се извършва от Клиента, който попълва своите данни съобразно указаното в платформата при своята „Регистрация“. За първоначалната регистрация и последващия достъп до Вашия клиентски профил, са ви необходими парола и потребителско име, които знаете само Вие и трябва да пазите, за да се защитите от злоупотреби. Клиентският профил Ви дава възможност да разглеждате и редактирате данните, въведени при регистрацията, да имате достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки/услуги, да променяте паролата си за достъп и да изтриете своя профил.

4. “Поръчка“ е вашата заявка за закупуване на избраната от Вас стока през нашия електронен магазин https://rumi.bg/.

5. „Стоки и/или Услуги“ е всеки предмет на договора за покупко-продажба от https://rumi.bg/.

6. „Договор“ е сключеният от разстояние договор между Доставчика и Клиента за покупко-продажба на стоки и/или услуги от https://rumi.bg/, неразделна част от който са настоящите Общи условия.

7. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са предназначени и годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват стоките, които Ви предлагаме и доставяме.

8. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща ДДС и всички допълнителни данъци и такси.

V. ПРЕДМЕТ
Електронната платформа https://rumi.bg/ Ви предоставя на Вас като Клиент възможността да закупувате предлаганите в https://rumi.bg/ стоки, след регистрация и/или чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване с настоящите Общи условия.

VI. PEГИCTPAЦИЯ и ЛИЧНИ ДАННИ
1. Какво трябва да направите, за да се регистрирате в https://rumi.bg/:
Да попълните електронната регистрационна форма, като предоставите пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Доставчика данни. Клиентът декларира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
ВАЖНО! При създаването на регистрацията си Вие попълвате ЛИЧНИ ДАННИ.

2. Какви данни събираме:
Име и фамилия
Адрес за доставка
Адрес за издаване на фактури и ДДС номер за идентификация
телефон, факс, електронен адрес.

3. Личните данни, които https://rumi.bg/ събира и обработва се използват за:
– идентифициране на клиента и обвързването на конкретния клиент с направените от него поръчки;
– доставянето на поръчаните от клиента стоки на посочения от клиента адрес
– за рекламни и маркетингови цели
– да ви изпращаме информационни съобщения

4. Как използваме събраната информация:
Изискваме тази информация, за да Ви регистрираме за да получавате информация за предлаганите от нас услуги и стоки, за отговор на Ваше запитване, за предоставяне на услуги, свързани с дейността ни, за закупуване на стоките, със статистически и маркетингови цели (в т.ч. директен маркетинг).
Ние няма да предоставяме личните Ви данни на трети лица, освен при изискване от закона или от компетентните органи.

Уверяваме Ви, че екипът на “ПРЕКРАСНА” ЕООД полага необходимите грижи като добър търговец и използва напреднали технологии, за защитата на Вашите лични данни и предотвратяването на неоторизиран достъп до тях.

Вие можете да оттеглите съгласието си да обработваме личните ви данни по всяко време. Съответно, следва да имате предвид, че някои от функциите или услугите, които предлагаме, може да станат недостъпни за Вас, в случай че спрем да обработваме Ваши лични данни.
Можете да поискате личните данни, предоставени от вас да бъдат заличени.
Искането се извършва по следния начин: като изпратите съобщение на e-mail: https://rumi.bg/.

5. Ние в качеството си на Дocтaвчиĸ ще пoтвъpдим извъpшeнaтa oт Вас като Клиент peгиcтpaция, чpeз изпpaщaнe нa пиcмo за потвърждение нa пocoчeния от вас при заявката за регистрация eлeĸтpoнeн aдpec. На същия електронен адрес ще изпратим потвърждение, в случай че получим искане личните ви данни да бъдат изтрити. По този начин гарантираме правото Ви да бъдете „забравен“.

6. В случай че при регистрацията си предоставите неверни данни https://rumi.bg/ има право да спре без предизвестие поддържането на регистрацията ви и достъпа до клиентския Ви профил.

7. https://rumi.bg/ не носи отговорност за неполучени поръчани стоки от нашата електронна платформа в резултат на неверни, или некоректно попълнени данни при заявката или при регистрацията.

8. Със създаването на Клиентски профил Вие извършвате своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че сте запознат с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате.

9. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия вече можете да извършвате валидни заявки за покупки на предлаганите чрез https://rumi.bg/ стоки и/или услуги.

10. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика и влизат в сила от момента на тяхното публикуване на страницата fitnesinstruktor.com

11. При извършване на промени в Общите условия, ние ги публикуваме на видно място, или Ви уведомяваме в клиентския ви профил като посочваме текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия.

12. На посочените адреси за комуникация, като нашите клиенти могат да подават жалби, да правят изявления, във връзка с направените поръчки, както и да прави препоръки, с цел подобряване на обслужването. Жалбите се разглеждат своевременно, в зависимост от конкретния им предмет.

V УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА /по-долу/

VI . АВТОРСКИ ПРАВА
1. Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

2. Материалите, публикувани в https://rumi.bg/ не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, препращани или обработвани под различна форма, без предварителното разрешение на “ПРЕКРАСНА” ЕООД.

3. Информацията от платформата https://rumi.bg/ може да бъде разглеждана, изтегляна на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвана само за лични и не-комерсиални/ нетърговски цели от потребителите на сайта.

4. Информацията от https://rumi.bg/ не може да бъде променяна, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър от лица, различни от доставчика без неговото изрично съгласие.

5. Не се позволява използването, разпространяването и/или модифицирането и изцяло или частично на снимков, видео и графичен материал, публикуван на fitnesinstruktor.com. Всички снимки, видео и други материали на сайта са защитени от авторското право на техния създател и/или ползвател по силата на изричен договор. Подобни действия могат да бъдат третирани като нарушение на авторско право и преследвани съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

VII ОБЩИ ПРАВИЛА
1. https://rumi.bg/ не носи отговорност за запазване на цената на стока, предлагана в сайта, при внезапна промяна на същата от страна на производителя/вносителя й. В този случай Доставчикът си запазва правото дa променя цените на заявени от Клиента стоки.

2. https://rumi.bg/ не носи отговорност за не предоставяне на достъп до сайта, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

3. https://rumi.bg/ има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително и в клиентския профил на Клиента. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените електронни препратки и рекламни банери, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
https://rumi.bg/ приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Как да поръчам?
Изберете желаните продукти от МАГАЗИН.
След като разгледате описанието на избрания от Вас продукт, натиснете бутона КУПИ непосредствено под описанието. Така изборът Ви се добавя във Вашата КОЛИЧКА.
Можете да проверите съдържанието на Количката Ви както от допълнителния прозорец, който се появява на екрана Ви, така и от меню „КОЛИЧКА“
След като сте избрали всички желани продукти, огледайте съдържанието на количката (отиди на КОЛИЧКА) и финализирайте поръчката, като натиснете бутона ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.
Отваря се страница, където трябва да въведете контактни данни. Ако срещате затруднения, моля, не се колебайте да се свържете с нас на 0876 36 45 35.
Внимание! В случай че имате някакви по-специални изисквания относно заявката, можете да ги опишете като използвате полето БЕЛЕЖКИ КЪМ ПОРЪЧКАТА.
След като се уверите, че сте попълнили коректно всички данни и сте добавили всички желани продукти, може да финализирате поръчката, като натиснете бутон ПОРЪЧВАНЕ.
Внимание! https://rumi.bg/ изпраща имейл за потвърждение на Вашата поръчка! Ако в пощенската Ви кутия няма имейл за потвърждение, моля, проверете в спам папката! Ако и там няма нищо, вероятно не сте успели да финализирате поръчката или сте въвели имейла си грешно. Затова проверете съдържанието на количката си отново. Ако срещнете някакви затруднения, моля, свържете се с нас на телефон 0876 36 45 35 за съдействие.

Как обработваме заявките?
Имате възможност да направите своята поръчка 24 часа в денонощието в удобно за Вас време. Ние обработваме всички заявки в рамките на следващия работен ден. Спазваме следните правила:
– Заявки, пристигнали в събота и неделя, обработваме и изпълняваме в понеделник или в първия работен ден в случаите, когато понеделник е официален почивен ден. Обработена в понеделник поръчка пристига при Вас във вторник.
– Заявки, пристигнали след 10:00 часа сутринта в понеделник, изпълняваме във вторник или в първия работен ден, ако вторник е официален почивен ден. Това означава, че ще получите пратката в сряда, ако вторник е работен ден.

Важно! От екипа на https://rumi.bg/ не се обаждаме за потвърждение на поръчката, след като Вашата заявка е обработена, приключена и предстои изпращане. Потвърждение изпращаме по имейл на посочения имейл адрес в поръчката. Ако не получавате имейл, проверете спам/junk папката на пощата си. Може да очаквате доставката на следващия работен ден (или в събота до обяд, ако доставката е до офис на фирма “Еконт”).

Доставка
Доставките в България извършваме с куриерска фирма „Еконт“ до адрес на клиента или до офис на куриерската фирма, ако поръчката е с адрес за доставка в рамките на България. Очаквайте доставка на своите поръчки на следващия работен ден след като сте я направили на платформата ни до 14:00 ч. Не правим потвърждение по телефона на получтените поръчки. Директно ги обработваме, ако имаме всички данни за доставката – две имена, телефон, адрес.

За заявки, потвърдени в петък, може да очаквате доставка в събота до обяд (до офис на фирма “Еконт”) или в понеделник, в рамките на работния ден. Ако желаете да доставим Вашата пратка до офис на куриер, моля, изберете най-удобния за Вас офис на „Еконт“. По този начин ще получите пратката в удобно за Вас време.

Всички поръчки в България до офис на фирма “Еконт” са с безплатна доставка.
Доставка на поръчки в България до адрес на клиента, се таксуват 4 лв.

За поръчки над 69 лв., в страните от Европейски съюз доставката е безплатна. Поръчки под 69 лв., до страни в ЕС са с фиксирана ставка за доставка 32 лв. Международните доставки се извършват със съответната куриерска компания във всяка страна за която пратката пътува. Обикновено международните пратки се доставят в рамките на 3-8 работни дни.

Ние не носим отговорност за доставяне на пратките в перфектен вид! Тази отговорност гарантира куриерската служба, с която сме доставили пратката Ви! За тази цел, моля, проверете на място пред куриера целостта на доставената пратка и пазете и приложете получените при доставката документи.

В случай на доставка на продукти с недобър търговски вид вследствие на транспортирането им, поискайте от Куриера да състави незабавно констативен протокол! Моля да върнете възможно най-скоро пратката заедно с документите до наш адрес, за да можем да възстановим повредените стоки.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:
а/ Липса на наличност на поръчаната стока;
б/ Грешен или непълен адрес за доставка и/или телефон за контакт с Клиента

Плащане и Начини на плащане
След избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, вие се задължавате да заплати продажната цена на направената поръчка.
Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти/услуги, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Може да платите своите поръчки по банков път (ако правите превод от Българска банка).

Банковата ни сметка е
Банка: Обединена българска банка (ОББ)
IBAN: BG82UBBS81554001246911
BIC(Swift): UBBSBGSF
Получател: “ПРЕКРАСНА” ЕООД

Може да платите поръчките си също и през платформата на EPAY (за регистрирани потребители), на каса на EASYPAY (за клиенти на територията на България), PAYPAL (за клиенти от САЩ, Канада, ОАЕ), кредитна/дебитна карта (за България и Европа), наложен платеж (за клиенти на територията на България).

“ПРЕКРАСНА” ЕООД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от “ПРЕКРАСНА” ЕООД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Вас като клиент и обслужващата Ви банка/посредник.

Отказ от поръчка
Имате право да се откажете от вече поръчана стока, след като сте потвърдили поръчката, но все още не е доставена. Ако решите, че не желаете да изпълним Вашата поръчка, моля, изпратете ни имейл на https://rumi.bg/ или на телефон: 0876 36 45 35.
Можете да откажете поръчката, след като сте я потвърдили и тя Ви е била доставена. Ако поради някаква причина не отговаря на Вашите изисквания, може да го направите, като ни я изпратите обратно. В този случай транспортните разходи за връщане на пратката до наш адрес са за Ваша сметка. Ние ще възстановим сумата по Вашата поръчка, след като се уверим, че продуктите са с ненарушена цялост, не са отваряни и/или повредени.

Не забравяйте, че ние разчитаме на Вашата коректност, така както вие разчитате на нашия професионализъм! Благодарим Ви за разбирането!

Право на отказ
Като потребител можете да се възползвате от правото си на отказ по Закона за защита на потребителите, без да посочвате причина и без да заплащате разходи, различни от тези по връщане на стоката. Срокът, в който можете да се откажете е 14 дни от сключването на договора за услугите, или от приемането на стоките. За да упражните правото си на отказ, попълнете формуляра за отказ, който е на този адрес.

Не можете да упражните право на отказ в следните случаи:
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното ви предварително съгласие. Вие следва да сте наясно, и с настоящото Ви уведомяваме, че ще загубите правото си на отказ, след като договорът за предоставяне на услуга бъде изпълнен изцяло от Доставчика;
2. за доставка на стоки, изработени по поръчка или съобразно вашите индивидуални изисквания;
3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
6. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
7. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
8. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

В случай че упражните правото си на отказ от договора, „ПРЕКРАСНА“ ЕООД възстановява сумата по стойността на стоката/ите в 14-дневен срок, чрез платежното
средство, ползвано за плащане на поръчката. Всички разходи, които сте направили за връщането на закупената стока (комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на стоките от поръчката др.под.) са за Ваша сметка.

Какво да направите, ако откриете недостатъци на доставените стоки?
В случай, че след като отворите пратката си установите нарушена цялост и/или счупване на някой от продуктите вследствие на транспортна повреда, моля, свържете се незабавно с нас.
Всички пратки, които изпращаме, са прилежно опаковани, обезопасени и маркирани като чупливи, но въпреки това понякога се случва да бъдат увредени при транспортирането им.
Ние не носим отговорност за доставяне на пратките в перфектен вид, тази отговорност гарантира куриерската служба, с която сме доставили пратката Ви, затова моля, пазете и приложете получените при доставката документи.
В случай на доставка на продукти с недобър търговски вид вследствие на транспортирането им, моля да върнете възможно най-скоро същите до наш адрес, за да можем да възстановим повредените стоки.
Aĸo нe ни yвeдoмите за откритите недостатъци, cтoĸaтa ce cчита зa oдoбpeнa и приета ĸaтo cъoтвeтcтвaщa нa изиcĸвaниятa, ocвeн зa cĸpити нeдocтaтъци.

В случай че искате да промените адреса за доставка:
Имате тази възможност, като отбележите коректните данни в профила си.
Ако сте пропуснали този момент, може да смените адреса за доставка като ни напишете имейл на https://rumi.bg/ или ни се обадите на телефон: 0876 36 45 35.
Ако все пак изникне нещо непредвидено и се наложи промяна на адреса за доставка, след като заявката Ви вече е обработена от нас и е предадена на куриер, може да уговорите промяната на адреса за доставка с куриера.
Помнете, че нямате право на безплатно пренасочване на доставката, т.е. промяна на адреса за доставка. Ще трябва да изчакате един работен ден, за да получите поръчката си.
Внимание! Ако сте поръчали малотрайни продукти от сайта ни, нито ние, нито куриерът носим отговорност за тяхното разваляне, в случай че сте пренасочили поръчката или не сте я потърсили навреме, ако доставката е била до офис на куриерската служба.
В случай, че не бъдете намерен в срока за доставка на посочения от Вас адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, https://rumi.bg/ се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Вие можете да потвърдите желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не сте били намерени на адреса, но в тези
случаи поемате всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно и нов срок за доставка от момента на потвърждението.

7.7. Когато е приложимо, за съответната стока е посочено наличието на възможност за оказване на помощ на Клиента след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях.
7.8. “ПРЕКРАСНА” ЕООД напомня за наличие на законова гаранция за съответствие  на стоките с договора за продажба.